Sammanläggning av aktier

Vid Stockwiks extra bolagsstämma den 14 januari 2019 beslutades om sammanläggning av aktier 1:500, varigenom 500 aktier sammanläggs till en (1) aktie, och styrelsens bemyndigande att besluta om avstämningsdag. Sammanläggning av aktier innebär att man lägger samman det befintliga antalet aktier till färre aktier. Antalet aktier i bolaget minskar och kvotvärdet per aktie blir högre. Det totala aktiekapitalet förändras ej. Den beslutade sammanläggningen görs med förhållandet 1:500 vilket innebär att för varje befintligt antal 500 aktier ersätts dessa av en (1) ny aktie. Varken värdet på något enskilt innehav eller Stockwiks totala börsvärde ska påverkas av själva sammanläggningen då det endast är antalet aktier som förändras. Innehav som ej är jämnt delbara med 500 erhåller vederlagsfritt nödvändigt antal aktier från Stockwik för att bli jämnt delbara med 500. Som mest kan 499 aktier erhållas. Syftet med sammanläggningen är att ge investerare en tydligare och därmed bättre överblick av Stockwiks aktievärde då varje aktie representerar en mer lagom del av bolaget. Likviditeten i aktien kan förbättras och Stockwikaktiens värde kan bli mer stabilt.

Exempel

Innehav 15 aktier; 485 aktier erhålls vederlagsfritt för att summera till 500 aktier vilket efter sammanläggningen ger 1 aktie.

Innehav 1.000.000 aktier; 1.000.000 / 500 = 2000 aktier efter sammanläggningen.

Innehav 1.000.015 aktier; 485 aktier erhålls vederlagsfritt för att innehavets totala antal aktier ska bli jämnt delbart med 500; (1.000.015 +485) / 500 = 2001 aktier efter sammanläggningen.

Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordning har registrerats hos Bolagsverket. Stockwiks styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 22 februari 2019.

Tidplan för sammanläggningen:

20 februari 2019 Sista dag för handel i Stockwiks aktie inklusive rätt till sammanläggningen

21 februari 2019 Första dagen för handel i Stockwiks aktie exklusive rätt till sammanläggningen. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen

22 februari 2019 Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att deltaga i sammanläggningen.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 500 kommer vederlagsfritt erhålla aktier från en garant för att innehavet ska bli jämnt delbart med 500. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Till följd av sammanläggningen kommer Stockwiks aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 21 februari 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012257970.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier att minska från 1.998.642.520 aktier till 3.997.285 aktier. Varje aktie får efter genomförd sammanläggning ett kvotvärde om ca 0,5 kronor per aktie.

Garanten kommer genom en riktad nyemission att kompenseras för de antal utjämningsaktier som ianspråktagits.

Med anledning av sammanläggningen av aktier 1:500 kommer omräkning ske av teckningskurs respektive konverteringskurs enligt de fullständiga villkoren för utestående teckningsoptioner och konvertibler. För Stockwiks teckningsoptioner som kan utnyttjas under 2019 är den omräknade aktuella teckningskursen enligt nedan:

Teckningsoption Omräknad teckningskurs

Teckningsoptioner 2016/2019 47 kronor (kurs före sammanläggningen; 9,4 öre)

Teckningsoptioner 2016/2019 Långivare 30 kronor (kurs före sammanläggningen; 6 öre)

Teckningsoptioner 2017/2019 f.d. konvertibelinnehavare 30 kronor (kurs före sammanläggningen; 6 öre)

Teckningsoptioner 2017/2019 Långivare 30 kronor (kurs före sammanläggningen; 6 öre)