Konvertibler

Påkallande av Konvertering kan ske under tolv konverteringsperioder. De första elva av dessa löper från och med den 1:a till och med den 15:e kalenderdagen i respektive av maj, augusti och november under 2015, och februari, maj, augusti och november under 2016 respektive 2017. Den sista konverteringsperioden löper från och med den 15 december 2017 till och med den 15 januari 2018.

Vid påkallande av Konvertering ska, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt av Bolaget fastställt formulär inges till Emissionsinstitutet (Aqurat Fondkommission AB), eller till Innehavares kontoförande institut för vidarebefordran till Emissionsinstitutet. Anmälan om Konvertering är bindande och kan inte återkallas.

Påkallas inte Konvertering inom den tid som anges ovan upphör rätten till Konvertering.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolagets av Euroclear förda aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, omregistreras interimsaktier till aktier.

Stockwik_Konvertibelvillkor_KV1

Anmälningssedel_Stockwik_KV1 2017-08-01 till 2017-08-15

Länk till Aqurat