Incitamentsprogram

Information om pågående incitamentsprogram

Stockwik har emitterat teckningsoptioner att utgöra incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation.

Syftet med incitamentsprogrammet är att;

 • skapa förutsättningar för att rekrytera och bibehålla kompetenta ledande befattningshavare och nyckelpersoner,
 • tillhandahålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning,
 • skapa långsiktig intressegemenskap mellan ledande befattningshavare/nyckelpersoner och bolagets aktieägare,
 • ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska kunna ta del av och verka för en långsiktig värdeutveckling, samt
 • möjliggöra för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att genom egen investering öka sitt aktieägande i bolaget.

Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till ledande befattningshavare kan komma att upprepas under kommande år.

Teckningsoptioner 2016/2019

Årsstämman den 27 april 2016 beslutade att emittera högst 42.705.424 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till fem (5) ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Den teckningskurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 27 april 2016. I det fallet sådan kurs inte kan fastställas ska istället teckning av aktie ske till 120 procent av 0,05 kronor. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid utnyttjandetillfället.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med den 6 maj 2019 till och med den 6 november 2019. Löptiden är således längre än tre (3) år från emissionstillfället.

Deltagarnas rätt att förvärva teckningsoptionerna har differentierats med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Mot denna bakgrund har deltagarna delats upp i fyra (4) olika kategorier enligt nedan.

 • Kategori 1; den verkställande direktören
 • Kategori 2; ekonomichef
 • Kategori 3; portföljbolagschefer
 • Kategori 4; nyckelpersoner

Principen för tilldelning av teckningsoptioner till deltagarna ska vara enligt nedan.

 • Kategori 1 ska tilldelas 48 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 2 ska tilldelas 24 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 3 ska tilldelas 24 procent av antalet teckningsoptioner
 • Kategori 4 ska tilldelas 4 procent av antalet teckningsoptioner

För det fallet att inte samtliga deltagare utnyttjar sin rätt att förvärva erbjudna teckningsoptioner ska övriga deltagare, som anmält sitt intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner med subsidiär förvärvsrätt, erbjudas att förvärva återstående teckningsoptioner.

Deltagarna ska förvärva teckningsoptionerna till, vid punkten för förvärv, marknadsvärde beräknat enligt en oberoende extern värdering med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. För de teckningsoptioner som Stockwik Telekom AB överlåter till deltagarna ska deltagarna således betala en premie per teckningsoption, vilken motsvarar marknadsvärdet för teckningsoption per förvärvsdatum enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för incitamentsprogrammet innebär en utspädning om högst 3,46 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget.

Utnyttjande av teckningsoptioner tillför bolagets kassa likvida medel motsvarande den totala emissionslikviden för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.