Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Olof Nordberg – ordförande
  • Rune Rinnan – ledamot

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet utarbetar styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Förslaget behandlas i styrelsen och föreläggs årsstämman för beslut.

Ersättningsutskottet har också i uppgift att behandla och bereda ersättningsfrågor för koncernledningen som sedan styrelsen fattar beslut om.

Sammanträden

Ersättningsutskottet har under de senaste tolv månaderna sammanträtt vid ett tillfälle. Vid detta möte var samtliga ledamöter närvarande.

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 180406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 170406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 160406

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 150331

Stockwik, Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 140402

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 180406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 170406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 160406

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 150331

PwC, Ersättning till ledande befattningshavare 140402