Bolagsordning

Bolagsordning för Stockwik Förvaltning AB (publ) (556294-7845)

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Stockwik Förvaltning AB (publ).

§ 2 SÄTE
Bolagets säte skall vara Täby kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja immateriella rättigheter, att bedriva försäljning av telekommunikationsutrustning samt bedriva konsultverksamhet, försäljning, utveckling och support inom området för mobila telekommunikationstjänster, applikationer och produkter samt utöva finansieringsverksamhet, bedriva finansiering åt närstående bolag samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 850.000 kronor och högst 3.400.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst en miljon sjuhundra tusen (1.700.000) och högst sex miljoner åttahundra tusen (6.800.000).

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari- 31 december.

§ 7 AKTIES RÖSTRÄTT
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 8 STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter, med högst åtta suppleanter.

§ 9 REVISORER
Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer, med högst en eller två auktoriserade revisorer som revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 10 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
 9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
 10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 KALLELSE

Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, påskafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholm kommun.

* * * * * *
Antagen på årsstämma den 14 januari 2019

 

Stockwik Förvaltning Bolagsordning Antagen 190114